Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування провів 1 та 2 грудня виїзні комітетські слухання з питань реалізації законодавства України про адміністративні послуги у м.Вінниця.

Під час слухань Голова Комітету С. Власенко зазначав, що Комітет завжди відстоював інтереси місцевого самоврядування, що передбачені Конституцією України, Європейською хартією місцевого самоврядування та чинним законодавством, і залишається важливою платформою для спілкування та консолідації інтересів органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, громадських об’єднань тощо, зокрема з питань реалізації реформи у сфері надання адміністративних послуг.

Очільник Комітету наголосив, що ці слухання мають стати свого роду звітом стосовно того, що зроблено у сфері надання адміністративних послуг та визначити, які перед Комітетом стоять завдання і які перешкоди завершення реформи системи надання адміністративних послуг. С.Власенко наголосив, що винесені на обговорення слухань питання стосуються різних аспектів надання адміністративних послуг (законодавчого, інституційного, фінансового, інформаційного, просвітницького та ін.), а також презентації кращих практик у сфері надання адміністративних послуг.

Заступник Голови Комітету С.Кудлаєнко наголосив, що на шляху до європейської інтеграції України необхідним елементом, серед іншого, є забезпечення неухильної політики децентралізації, зокрема через передачу та/або делегування органам місцевого самоврядування повноважень з надання базових, тобто найбільш необхідних для громадян адміністративних послуг (реєстрація місця проживання, видача паспортних документів, державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, реєстрація актів цивільного стану, речових прав, реєстрація автотранспортних засобів, оформлення посвідчень водія тощо). С.Кудлаєнко зазначив, що передача відповідних повноважень на місця із урахуванням принципу субсидіарності має сприяти утворенню ефективних та прозорих умов для отримання адміністративних послуг, а також повинна унеможливити корупцію та забезпечити надання рівних умов для споживачів адміністративних послуг.

Голова підкомітету з питань адміністративних послуг, державних символів та нагород О.Дехтярчук нагадав присутнім, що на розгляді Комітету перебуває проекту Закону України «Про  внесення змін до Закону України до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» (реєстр. №2984), який було розроблено в рамках виконання пункту 2.3.1 Коаліційної угоди і передбачає делегування органам місцевого самоврядування повноважень з надання базових адміністративних послуг та удосконалення процедур та умов надання адміністративних послуг за принципом роботи «єдиного вікна». О.Дехтярчук зазначив, що ухвалення Верховною Радою України даного проекту сприятиме усуненню розбіжностей, що виявлені під час реалізації Закону України «Про адміністративні послуги» шляхом виключення деяких положень із тексту закону та доповненням його новими положеннями, що регулюють діяльність центру надання адміністративних послуг, а також забезпечують удосконалення процедури надання адміністративних послуг в електронній формі. Він вказав, що 25 листопада Комітет на своєму засіданні рекомендував Верховній Раді України за наслідками розгляду в другому читанні прийняти законопроект у другому читанні та в цілому.

Учасники зібрання наголошували, що реалізовані за останній час системні кроки органів державної влади та органів місцевого самоврядування свідчать про розуміння у владних колах на усіх рівнях актуальності і необхідності здійснення реформи у сфері надання адміністративних послуг. Разом з тим, метою Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 року № 333, є формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади для створення і підтримки повноцінного життєвого середовища для громадян, надання високоякісних та доступних публічних послуг, задоволення інтересів громадян у сферах життєдіяльності на відповідній території. Завданням реформи у цій сфері є надання публічних послуг відповідно до державних стандартів з урахуванням необхідності забезпечення територіальної доступності, що передбачає надання послуг на території громади, де проживає особа. Наразі надання послуг за принципом роботи «єдиного вікна» ускладнено через відсутність належної взаємодії між суб’єктами надання адміністративних послуг. Необхідність отримання різноманітних довідок, витягів, виписок, які видаються як державними органами так і органами місцевого самоврядування, а також відповідними підприємствами, установами, організаціями для отримання тої чи іншої адміністративної послуги, змушує отримувача послуг вдаватись до корупції і «обходити закон», щоб задовольнити свої життєві потреби.

Одночасно органи місцевого самоврядування не мають можливості забезпечити якісне надання найбільш «масових» послуг, через відсутність повноважень у відповідних сферах. Разом з тим, ефективне та прозоре державне регулювання у сфері надання адміністративних послуг є запорукою створення сервісної держави. Зазначалось, що у всіх демократичних країнах базові адміністративні послуги надаються органами місцевого самоврядування та/або віддано на аутсорсінг.

Голова Комітету С.Власенко запропонував учасникам ознайомитись із проектом рекомендацій даних слухань, якими передбачається:

Верховній Раді України та її комітетам:

1.1. Продовжити у співпраці з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх асоціаціями, іншими заінтересованими організаціями аналіз практики застосування Закону України «Про адміністративні послуги».

1.2.  Сприяти якнайшвидшому прийняттю та введенню в дію: проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг (реєстр. №2984); проекту Закону України про перелік адміністративних послуг (реєстр. № 3319).

1.3. З метою впорядкування надання адміністративних послуг щодо видачі паспортних документів сприяти забезпеченню прийняття Закону «Про документи України, що посвідчують особу та дають право виїзду за кордон» (реєстр. № 1632).

1.4. У проекті Закону про сервісні послуги та сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України (реєстраційний № 2567), у разі його ухвалення, передбачити норму про пріоритетне закріплення за центрами надання адміністративних послуг, утворених при міських радах, повноважень з надання адміністративних послуг МВС (реєстрація автотранспортних засобів, оформлення посвідчень водія тощо), у разі відповідної готовності ЦНАП. Мінімізувати прояви комерціалізації у сфері надання адміністративних послуг.

1.5. Дотримуватися принципу децентралізації та політики спрямованої на створення умов для надання адміністративних послуг через ЦНАП.

2. Кабінету Міністрів України:

2.1. Сприяти забезпеченню належного виконання Державною міграційною службою України розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» та вжити заходів для налагодження конструктивної співпраці ДМС з органами місцевого самоврядування та районними державними адміністраціями як органами, що утворили ЦНАП. Зокрема, забезпечити пріоритетне встановлення обладнання для оформлення заяв на видачу паспортів громадянина України для виїзду за кордон у ЦНАП, забезпечити роботу підрозділів ДМС у понеділок, актуалізувати інформаційні картки на адміністративні послуги ДМС, узгодити з органами, що утворили ЦНАП конструктивний порядок передачі документів та інші важливі елементи взаємодії.

2.2. Забезпечити неухильне виконання вимог частини 7 статті 20 Закону України «Про адміністративні послуги» та припинити практику надання адміністративних послуг підприємствами, установами, організаціями (зокрема, Державним підприємством «Паспортний сервіс» у сфері управління ДМС) та дотримуватися політики децентралізації повноважень і утворення інтегрованих офісів (ЦНАП).

2.3. Забезпечити виконання Державною міграційною службою України Рішення Верховного Суду України від 3 грудня 2013 року у справі № 21-416а13 щодо оплати паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

2.4. Передбачити фінансові інструменти підтримки функціонування ЦНАП, що створюються районними державними адміністраціями, на період до проведення реформи місцевого самоврядування та передачі таких ЦНАП органам місцевого самоврядування.

2.5. Міністерству юстиції України забезпечити доопрацювання процедури реєстрації прав на нерухоме майно, що здійснюється через ЦНАП, зокрема, усунути недоліки програмного забезпечення Реєстру, та усунути вимогу щодо сканування вхідних документів у присутності суб’єктів звернення.

2.6. Забезпечити виконання вимог статті 11 Закону України «про адміністративні послуги», зокрема, щодо законодавчого впорядкування відносин з оплати адміністративних послуг.

2.7. Упорядкувати Реєстр адміністративних послуг, що перебуває у розпорядженні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Цей Реєстр має відігравати роль еталонного джерела інформації про усі адміністративні послуги, що надаються в державі, їх найменування, правове регулювання та розміри плати.

2.8. Міністерству економічного розвитку і торгівлі України продовжити роботу щодо моніторингу функціонування центрів надання адміністративних послуг, орієнтуючись на найважливіші кількісні та якісні показники їхньої діяльності з регулярним оприлюдненням оновлених даних про динаміку розвитку ЦНАП.

2.9. Прискорити внесення до Верховної Ради України проекту Закону України «Про адміністративну процедуру», з метою визначення на основі європейських стандартів загальної процедури вирішення справ органами публічної адміністрації, в тому числі з надання адміністративних послуг.

2.10. Забезпечити належну координацію діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо формування та реалізації державної політики у сфері надання адміністративних послуг.

2.11. Впроваджувати політику дерегуляції (оптимізації адміністративних послуг), децентралізації та спрощення процедур надання адміністративних послуг, особливо найпопулярніших.

2.12. Надавати підтримку новим об’єднаним громадам, утвореним у рамках реформи місцевого самоврядування, з метою створення центрів надання адміністративних послуг.

2.13. Забезпечити ефективне функціонування Єдиного державний портал адміністративних послуг, який реалізовуватиме загальносвітовий принцип «one-stop-shоp» (всі е-послуги доступні з одного місця) та принцип єдиного кабінету (вся історія взаємодії громадянина з органами влади в одному місці).

3.  Органам місцевого самоврядування та їх асоціаціям:

3.1. Забезпечити належну якість адміністративних послуг, що надаються органами місцевого самоврядування та через ЦНАП, утворені такими органами, з використанням для цих цілей коштів (чи їх частини) за надання адміністративних послуг, які з 1 січня 2015 року надходять до місцевих бюджетів, у тому числі забезпечити ЦНАП належними приміщеннями, персоналом, програмно-технічними засобами.

3.2. Сприяти у поширенні міжнародного та вітчизняного досвіду, кращих практик у сфері надання адміністративних послуг;

3.3. Сприяти розбудові мережі ЦНАП, зокрема шляхом створення філій таких центрів та віддалених робочих місць (відповідно до законопроекту № 2984).

3.4. Розвивати інституційну спроможність щодо якісного надання базових адміністративних послуг та послуг, які плануються до передачі/делегування органам місцевого самоврядування впродовж 2016 року.

3.5. Сприяти діяльності громадських організацій у проведенні незалежного моніторингу роботи центрів надання адміністративних послуг, а також окремих суб’єктів надання адміністративних послуг; залучати неурядових експертів до удосконалення інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг.

3.6. Посилити інформаційну та просвітницьку роботу серед депутатів місцевих рад, посадових осіб місцевого самоврядування, громадян з питань удосконалення надання адміністративних послуг.

3.7. Сприяти утворенню навчальних центрів, розробці та впровадженню нових навчальних програм у сфері надання адміністративних послуг.

4. Міжнародним фінансовим та донорським організаціям:

4.1. Розвивати взаємодію з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, надавати їм необхідну консультаційну, та інформативну та іншу допомогу з питань утворення та функціонування центрів надання адміністративних послуг, зокрема у нових об’єднаних громадах;

4.2. Сприяти розробці та впровадженню нових навчальних програм для працівників центрів з надання адміністративних послуг, окремих категорій державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

4.3. Сприяти розвитку громадських ініціатив, залученню громадськості до моніторингу діяльності центрів з надання адміністративних послуг;

4.4. Надати підтримку діяльності професійних асоціацій працівників з надання адміністративних послуг, розвитку інституційної спроможності ЦНАП та впровадженню нових інформаційних технологій у їх діяльність.

5. Навчальним закладам, науковим установам, громадським організаціям:

5.1. Надати експертну, наукову, інформаційну та іншу підтримку в утворенні та розвитку ЦНАП, забезпечити подальший громадський моніторинг діяльності ЦНАП;

5.2. Сприяти розвитку інституційної мережі ЦНАП, розвитку професійних асоціацій, інших громадських організацій у сфері надання адміністративних послуг;

5.3. Сприяти вивченню, популяризації та поширенню кращих вітчизняних та міжнародних практик у сфері надання адміністративних послуг;

5.4. Сприяти підвищенню професійного рівня працівників ЦНАП, розробці та впровадженню нових навчальних програм для окремих категорій державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань надання адміністративних послуг.

 

С.Власенко висловив подяку за гостинність та високий рівень співпраці керівництву Вінницької міської ради та Вінницькому міському голові, а також Проекту «Реформа управління на сході України», що виконується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ), офісу РЄ в Україні, Проекту ПРООН та ЄС «Поширення кращих практик недержавного моніторингу надання адміністративних послуг», Агентству США з міжнародного розвитку (USAID) і вказав, що дані рекомендації буде затверджено на одному із наступних засідань Комітету.

 

 

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Архів новин попередніх скликань”

18 грудня 2015 10:59
17 грудня 2015 14:46
17 грудня 2015 10:22
16 грудня 2015 16:56
16 грудня 2015 11:53
Голова Комітету Сергій Власенко взяв участь в урочистому заході з нагоди 30-річчя відкриття для підписання Європейської хартії місцевого самоврядування та 20-річчя членства України в Раді Європи, який був організований Конгресом місцевих та регіональних влад Ради Європи та Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України в рамках проекту «Сприяння розвитку місцевої демократії в Україні» та Плану дій Ради Європи для України на 2015 – 2017 роки
15 грудня 2015 15:55
15 грудня 2015 09:57
14 грудня 2015 10:50
11 грудня 2015 14:11
10 грудня 2015 09:40