СКЛАД

 Громадської ради з питань містобудування, архітектури, будівництва та житлової політики при Комітеті Верховної Ради України

з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

 

1.            БРИКАЙЛО Юрій Ігорович

2.            ВЛАСЕНКО Ігор Миколайович 

3.            ГАЛІНСЬКИЙ Олександр Михайлович

4.            ГАПОН Сергій Васильович

5.            ГАТИНЮК Олександр Вікторович

6.            ГОЛУБ Руслан Петрович

7.            ГУЗЄЄВ Артур Якович

8.            ДЬОМІН Станіслав Володимирович

9.            ДЮЖИЛОВА Наталія Олександрівна

10.       ІЗОТОВ Анатолій Олександрович

11.       КВАТЕРЧУК Юрій Васильович

12.       КНЯЗЄВ Олександр Вячеславович

13.       КОВАЛЕНКО Володимир Леонідович

14.       КОЛОМИЙЧЕНКО Микола Віталійович

15.       КРИШТОП Тетяна Володимирівна

16.       КУДЄЛІН Андрій Євгенович

17.       ЛЕЩИНСЬКИЙ Віктор Петрович

18.       МАНЦЕВИЧ Юрій Миколайович

19.       МАРТИН Андрій Геннадійович

20.       МОШИНСЬКА Наталія Ігнатівна

21.       ПЕТРОВ Денис Сергійович

22.       ПЛАТКЕВИЧ Борис Шльомович

23.       ПРАВ Юрій Григорович

24.       РЕВА Світлана Леонідівна

25.       СОКОЛОВ Ігор Анатолійович

26.      ТКАЧЕНКО Володимир Володимирович

27.     ТУПЧИК Тимофій Павлович

28.       ЧЕРНИШЕНКО Тетяна Вікторівна

29.       ЧИЖЕВСЬКИЙ Олександр Павлович

30.       ШАПОЧКІН Дмитро Юрійович

31.       ШИЛЮК Петро Степанович

32.       КЛИМЧУК Марина Миколаївна

 
 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням Комітету

від «18» грудня 2019 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську раду з питань містобудування, архітектури, будівництва

 та житлової політики при Комітеті Верховної Ради України

з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

           1. Громадська рада з питань містобудування, архітектури, будівництва та житлової політики при Комітеті Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування (далі – Громадська рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для врахування громадської думки під час здійснення Комітетом Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування (далі – Комітет) своїх функцій у сферах містобудування, архітектури, будівництва та житлової політики, а саме:

         - державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, ліцензування і страхування у будівництві;

         - містобудування, благоустрою та земельних відносин у межах територій забудови;

         - будівництва та проектування;

         - житлової політики та житлового господарства;

         - технічного регулювання і ціноутворення у будівництві, виробництва будівельних матеріалів та енергоефективності у будівельній галузі;

         - захисту інвестицій в об’єкти будівництва.

 

         2. Громадська рада утворюється на період діяльності Комітету.

        

3. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, а також цим Положенням та іншими актами Комітету.

 

         4. Основними завданнями Громадської ради є:

         1) створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

         2) аналіз державної політики у сферах містобудування, архітектури, будівництва та житлової політики, вироблення узгоджених пропозицій щодо вдосконалення законодавства України у відповідних сферах;

         3) сприяння врахуванню громадської думки під час здійснення Комітетом своїх функцій у сферах містобудування, архітектури, будівництва та житлової політики.

          

         5. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань та за дорученням Комітету чи підкомітету:

1) здійснює підготовку експертних пропозицій, висновків, аналітичних матеріалів з питань формування державної політики у сферах містобудування, архітектури, будівництва та житлової політики;

2) здійснює моніторинг реалізації державної політики у сферах містобудування, архітектури, будівництва та державної житлової політики, підготовку пропозицій щодо вдосконалення законодавства України у відповідних сферах;

3) здійснює підготовку пропозицій та зауважень до законопроектів, які знаходяться на розгляді Комітету;

4) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку законодавства у сферах містобудування, архітектури, будівництва та державної житлової політики;

5) направляє своїх представників для участі з правом дорадчого голосу у засіданнях Комітету чи підкомітетів з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, ліцензування і страхування у будівництві, містобудування, благоустрою та земельних відносин у межах територій забудови, будівництва та проектування, житлової політики та житлового господарства, технічного регулювання і ціноутворення у будівництві, виробництва будівельних матеріалів та енергоефективності у будівельній галузі, захисту інвестицій в об’єкти будівництва;

6) направляє своїх представників для участі в інших заходах (нарадах, робочих групах, комітетських слуханнях тощо), що проводяться Комітетом;

7) інформує на засіданнях Комітету чи підкомітету про прийняті нею рішення.

 

6. До складу Громадської ради можуть входити вітчизняні та міжнародні експерти, що мають досвід роботи та фахову підготовку у сферах містобудування, архітектури, будівництва та житлової політики.

Комітет затверджує персональний склад Громадської ради та вносить зміни до нього.

Громадська рада може за погодженням з Комітетом чи підкомітетом залучати до своєї роботи представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців.

Члени Громадської ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

 

7. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів Громадської ради на її першому засіданні шляхом голосування.

Голова Громадської ради:

організовує діяльність Громадської ради;

організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;

представляє Громадську раду у відносинах з Комітетом та підкомітетами.

 

8. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби.

Засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою Комітету, підкомітету, голови Громадської ради або однієї третини загального складу її членів.

Повідомлення про скликання засідань Громадської ради доводяться до відома кожного її члена підкомітетом або головою Громадської ради.

Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів від загального складу.

Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

У засіданнях Громадської ради можуть брати участь з правом дорадчого голосу народні депутати України – члени Комітету.

За запрошенням Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

 

9. Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, що беруть участь у засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Громадської ради.

Рішення Громадської ради мають для Комітету та підкомітетів рекомендаційний характер.

 

10. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Громадської ради здійснюється секретаріатом Комітету та підкомітетами з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, ліцензування і страхування у будівництві, містобудування, благоустрою та земельних відносин у межах територій забудови, будівництва та проектування, житлової політики та житлового господарства, технічного регулювання і ціноутворення у будівництві, виробництва будівельних матеріалів та енергоефективності у будівельній галузі, захисту інвестицій в об’єкти будівництва.

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Громадська рада Комітету”