Рішення Комітету про пропозиції Комітету для підготовки до другого читання проекту Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо реформи міжбюджетних відносин) (реєстр. № 1557 від 22.12.2014)

14 січня 2015, 12:38

 

Заслухавши інформацію підкомітету з питань регіональної політики, місцевих бюджетів та комунальної власності щодо підготовки до другого читання проекту Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо реформи міжбюджетних відносин) (реєстр. №1557), розглянувши відповідні пропозиції народних депутатів України – членів Комітету, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, всебічно обговоривши та узагальнивши їх,   Комітет   в и р і ш и в:

1. Схвалити пропозиції Комітету для підготовки до другого читання проекту Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо реформи міжбюджетних відносин) (реєстр. №1557) (додаються).

2. Запропонувати народним депутатам України – членам Комітету як суб’єктам права законодавчої ініціативи внести зазначені пропозиції на розгляд Комітету з питань бюджету, визначеного головним з опрацювання та підготовки даного законопроекту до другого читання.

 

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ

до проекту Закону України

про внесення змін до Бюджетного кодексу України

(щодо реформи міжбюджетних відносин)

(реєстр. № 1557)

1. Абзац другий частини третьої статті 16 викласти у такій редакції:

"Місцеві зовнішні запозичення можуть здійснювати всі міські ради".

2. Частину третю статті 24 викласти у такій редакції:

"3. Резервний фонд бюджету не може перевищувати трьох відсотків обсягу видатків загального фонду відповідного бюджету".

3. У частині п’ятій статті 43 абзац другий виключити.

4. Абзац другий частини третьої статті 56 виключити.

5. У пункті 30 частини першої статті 64 слова " а щодо водних об'єктів – за місцем податкової реєстрації платника рентної плати" виключити.

6. У пункті 3 частини першої статті 69 слова "а щодо водних об'єктів - за місцем податкової реєстрації платника рентної плати" виключити.

7. В абзаці другому пункту 10 частини першої статті 71 слова "(крім пунктів 1, 1-1, 2-5, 15, 35 частини першої статті 64, пунктів 1, 1-1, 2-6 частини першої статті 66, пунктів 20-1, 20-2, 20-5 частини першої статті 69)" та слова "таких" виключити.

8. У пункті другому частини першої статті 73 вилучити речення: «Такі позики не надаються у разі розміщення коштів місцевого бюджету на депозитах та/або обслуговування коштів місцевого бюджету в частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків".

9. Частину шосту статті 78 доповнити абзацом такого змісту:

"Органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, здійснюють операції щодо виконання платіжних доручень розпорядників бюджетних коштів, оформлених відповідно до вимог законодавства, на підставі підтвердних документів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань та наявних бюджетних асигнувань за захищеними видатками місцевих бюджетів протягом двох операційних днів з дати надання доручення на здійснення платежу, за іншими видатками – протягом п’яти операційних днів".

10. Частину першу статті 91 доповнити пунктом 20-1 в такій редакції:

"20-1 ) фінансову підтримку громадських об'єднань на конкурсних засадах для виконання завдань регіональної політики;

11. Частину першу статті 100 доповнити новим абзацом у такій редакції:

"суттєвої зміни фінансового стану суб'єктів господарювання за фактичними показниками підсумків року;"

12. Частину першу статті 103-2 доповнити новим абзацом у такій редакції:

"позашкільні навчальні заклади, методичні кабінети районних, міських відділів освіти;"

13. У частині третій статті 103-2 словосполучення "яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики," замінити словосполученням "яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти,".

14. Частину четверту статті 103-2 викласти в такій редакції:

"4. Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді на оновлення матеріально-технічної бази та утримання закладів освіти".

15. Доповнити статтю 103-2 частиною п’ятою у такій редакції:

"5. Забороняється планувати та здійснювати з місцевого бюджету оплату поточних видатків навчальних закладів, зазначених у частині першій цієї статті, крім випадків, коли такі видатки здійснюються за рішенням відповідної місцевої ради за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету."

16. Частину четверту статті 103-4 викласти в такій редакції:

"4. Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді на оновлення матеріально-технічної бази та утримання закладів охорони здоров’я".

17. Доповнити статтю 103-4 частиною п’ятою у такій редакції:

"5. Забороняється планувати та здійснювати з місцевого бюджету оплату поточних видатків медичних закладів, зазначених у частині першій цієї статті, крім випадків, коли такі видатки здійснюються за рішенням відповідної місцевої ради за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету."

18. Частину першу статті 116 доповнити пунктом такого змісту:

"10-1) порушення терміну виконання платіжних доручень розпорядників коштів державного бюджету та місцевих бюджетів при наявності коштів на їх рахунках;"

19. Частину першу статті 117 доповнити пунктом такого змісту:

"7-1) розпорядник бюджетних коштів має право на відшкодування органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, штрафних санкцій, застосованих до нього виконавцем робіт (послуг) за порушення термінів їх оплати з вини органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів;"

20. Частину першу статті 123 доповнити пунктом 6 такого змісту:

"6) порушення вимог статті 78 щодо терміну виконання платіжних доручень розпорядників коштів місцевих бюджетів".

21. Пункт 12-3 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" викласти в такій редакції:

"12-3. Установити, що у 2015 році з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення здійснюються видатки на делеговані повноваження за рахунок міжбюджетних трансфертів (в обсязі не меншому ніж розраховано за нормативами 2014 року) з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування. Обсяг міжбюджетних трансфертів визначається за формулою, яка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики."

22. Пункт 12-4 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" викласти в такій редакції:

"12-4. Кабінету Міністрів в трьохмісячний термін внести законопроект щодо списання непогашеної заборгованості місцевих бюджетів (крім заборгованості місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим) перед Державним бюджетом України за середньостроковими (безвідсотковими) позиками, що знаходяться на обліку в Державній казначейській службі України. До законодавчого врегулювання списання середньострокових позик їх погашення не здійснюється."