Діяльність Комітету

11 березня 2015, 15:15

Рішення Комітету про рекомендації круглого столу на тему: «Професіоналізація державної служби та забезпечення прав громадян на якісні державні послуги у рамках обговорення проекту нової редакції Закону України «Про державну службу»

Заслухавши інформацію голови підкомітету з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування А.Шкрум про рекомендації круглого столу на тему: «Професіоналізація державної служби та забезпечення прав громадян на якісні державні послуги у рамках обговорення проекту нової редакції Закону України «Про державну службу», проведеного Комітетом Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування спільно з Національним агентством України з питань державної служби, беручи до уваги положення статей 13, 29, 50, 52 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», Комітет вирішив:

1.  Схвалити рекомендації круглого столу на тему: «Професіоналізація державної служби та забезпечення прав громадян на якісні державні послуги у рамках обговорення проекту нової редакції Закону України «Про державну службу» (додаються).

2.    Направити рекомендації Кабінету Міністрів України, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Національному агентству України з питань державної служби, Голові Верховної Ради України, керівникам депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховної Ради України.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Комітету О.Гончаренка.


23 лютого 2015 року

                                                                                                                   м. Київ

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ


          круглого столу у Комітеті Верховної Ради України

з питань державного будівництва,

регіональної політики та місцевого самоврядування

на тему: «Професіоналізація державної служби та забезпечення прав громадян на якісні державні  послуги у рамках обговорення проекту нової редакції Закону України «Про державну службу»

 

 Учасники круглого столу у Комітеті Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування на тему: «Професіоналізація державної служби та забезпечення прав громадян на якісні державні  послуги у рамках обговорення проекту нової редакції Закону України «Про державну службу», що відбувся 23 лютого 2015 року, обговорили комплекс питань, пов’язаних із визначенням сфери дії законодавства про державну службу, створенням цілісної системи управління державною службою та модернізацією системи оплати праці та пенсійного забезпечення державних службовців. Під час обговорення було наголошено на особливій ролі Парламенту як вищого органу народного представництва у напрацюванні законодавчої основи відповідних механізмів професіоналізації державної служби, на ролі комітетів як робочих «майданчиків» для попереднього обговорення проблемних питань деполітизації державної служби з наступним їх внесенням до Парламенту.

Враховуючи, що до відання Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування належать питання державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, організації та діяльності місцевих органів виконавчої влади, винесені на обговорення круглого столу питання стосувалися удосконалення правових та організаційних умов функціонування державної служби як основи розвитку державного управління в Україні.

  За наслідками всебічного обговорення та детального аналізу ситуації учасники круглого столу:

 к о н с т а т у ю т ь:

 

   виконання Україною взятих на себе зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, з іншої сторони, вимагає належної спроможності органів державної влади та наявності висококваліфікованих управлінських кадрів. Водночас державній службі України притаманний недостатньо високий рівень професіоналізму, що зумовлено політизацією та нечітким визначенням сфери дії законодавства про державну службу, відсутністю прозорого механізму і єдиних стандартів прийняття на службу та недосконалістю інструментарію управління кадрами, низькою ефективністю механізму запобігання проявам корупції та внутрішньою нерівністю схеми посадових окладів тощо. Як наголошено експертами Програми ЄС-ОЕСР SIGMA, за підсумками проведеного ще в 2006 році оцінювання системи врядування відповідно до повноважень, методології та основних показників, що зазвичай використовуються для оцінювання державного управління у країнах-кандидатах на вступ до ЄС, чинне законодавство, що регламентує державну службу, характеризується відсутністю узгодженості та єдності та не відповідає європейським принципам функціонування публічної адміністрації (Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України, Міністерством Великої Британії у справах міжнародного розвитку та Шведською агенцією міжнародного розвитку стосовно проведення оцінки державного управління за базовими показниками SIGMA, підписаний 5 травня 2006 року). З моменту прийняття Закону України «Про державну службу» у 1993 році проводилося декілька спроб з його оновлення, зокрема у 2011 році Верховна Рада України ухвалила нову редакцію закону, набрання чинності якої тричі переносилося. Водночас, попри певні позитивні зміни цей закон не забезпечує належну основу для побудови професійної (сталої) державної служби і не вирішує завдання щодо узгодження законодавства про державну службу з європейськими принципами та кращим  досвідом, про що зазначалося експертами Програми ЄС-ОЕСР SIGMA (Звіт з оцінки Закону (офіційний лист від 6 липня 2012 року Ref. Ares (2012) 822033);

   зобов’язання якнайшвидше провести реформу державної служби закріплене у Контракті для України з розбудови держави, укладеному Урядом та Європейською Комісією 13 травня поточного року, Коаліційній угоді від 21 листопада 2014 року, Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, схваленій постановою Верховної Ради України від 11 грудня 2014 року №26-VIII, Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», затвердженій Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015. Законодавче закріплення нових принципів і засад державної служби, гармонізованих з європейськими, є одним із завдань Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014­-2017 роки, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р;

   Національним агентством України з питань державної служби спільно з вітчизняними та європейськими експертами підготовлено нову редакцію Закону України «Про державну службу», яку за підсумками проведених експертних місій Програми ЄС-ОЕСР SIGMA визнаною такою, що узгоджується з європейськими принципами державного управління і рекомендовано до найшвидшого прийняття відповідно до взятих міжнародних зобов’язань (Звіт з оцінки проекту Закону (офіційний лист від 24 грудня 2014 року Ref. Ares (2014) 4356107).

 в в а ж а ю т ь:

 

– Верховна Рада України як вищий орган народного представництва має забезпечити законодавчу основу для проведення комплексної реформи державної служби в Україні з метою створення умов для належного виконання взятих Україною на себе зобов’язань, що випливають із Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, з іншої сторони;

– законодавство у сфері державної служби має базуватися на загальних європейських принципах державного управління (SIGMA Paper No. 27 «European Principles for Public Administration» (1997), відповідати міжнародним стандартам, встановленим угодами та рекомендаціями ООН, Ради Європи та OECD, зокрема Рекомендаціям Ради Європи щодо Моделі Кодексу поведінки державних посадовців (No. R (2000) 10), Рекомендаціям Ради Європи країнам-членам щодо статусу державних посадовців у Європі (No. R (2000) 6), рекомендаціям Парламентської Асамблеї Ради Європи «Реформа служби в країнах Європи» № 1617 (2003), Конвенції ООН проти корупції, ратифікованій Верховною Радою України 18 жовтня 2006 року, які вимагають поширення принципів нейтральності, чесності, ефективності, прозорості, доброчесності та відповідальності серед державних службовців.

 
           р е к о м е н д у ю т ь:

 Верховній Раді України у разі внесення законопроектів:

 

1) розглянути та прийняти нову редакцію Закону України «Про державну службу», що базується на європейських принципах державного управління з одночасним внесенням змін до законів України «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про місцеві державні адміністрації» та інших законів, що стосуються державної служби;

2) розглянути і прийняти нову редакцію Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», яка узгоджуватиметься із новою редакцією Закону України «Про державну службу».

 Кабінету Міністрів України:

 1) пришвидшити внесення вказаних законопроектів до Верховної Ради України;

2) у місячний строк з дня набрання чинності нової редакції Закону України «Про державну службу» підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність до цього Закону;

затвердити Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби та Регламент Комісії з питань вищого корпусу державної служби;

3) у тримісячний строк з дня набрання чинності нової редакції Закону України «Про державну службу» забезпечити розроблення та прийняття нормативно-правових актів згідно з цим Законом та привести власні нормативно-правові акти у відповідність до нього;

забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у відповідність до цього Закону;

4) у шестимісячний строк з дня набрання чинності нової редакції Закону України «Про державну службу» забезпечити проведення конкурсного відбору на посади державних секретарів міністерств та їх заступників відповідно до вимог нової редакції Закону України «Про державну службу»;

5) з 1 січня 2016 року забезпечити конкурсний відбір на посади керівників, перших заступників та заступників керівників центральних органів виконавчої влади з урахуванням вимог нової редакції Закону України «Про державну службу».